Suomea kutsutaanForest in Finland tuhansien järvien maaksi, mutta myös metsää löytyy paljon. Suomi luokitellaankin maailman metsäisimpiin maihin kuuluvaksi. Metsien kokonaispinta-ala on noin 26,3 miljoonaa hehtaaria ja metsätaloudellisesti siitä on noin 20,3 miljoonaa hehtaaria hyvää metsämaata. Suomen pinta-alasta noin 71,6 % on metsää, kun seuraavana olevalla Japanilla sitä on noin 61,8 % ja Ruotsilla noin 56 %. Metsistä yksityisessä omistuksessa on noin 52 % pinta-alasta ja valtion omistamaa on noin 35 %, loput jakautuvat metsäteollisuuden ja erilaisten yhteisöjen kesken. Metsästys on sallittua valtion mailla, Metsähallituksen luvilla, jokaiselle metsästysluvan omaavalle Suomessa.

Metsän suojelu ja sen merkitys

Suomesta löytyy tiukasti suojeltuja metsäalueita noin 4,5 % metsien kokonaispinta-alasta, eli 924 000 hehtaaria. Näillä alueilla on tarkoitus suojella uhanalaisia lajeja, joita löytyy noin 1500 kappaletta. Metsä on ensisijainen elinympäristö näistä on noin 564:lle lajille.

Suomessa säädetyt metsälaki ja luonnonsuojelulaki edellyttävät metsänsuojelua tietyillä periaatteilla. Metsänomistajan vastuulla on noudattaa näitä periaatteita ja suojella esimerkiksi lakisääteisiä luonnonkohteita (esimerkkinä lähteet, purot, suoelinympäristöt, kangasmetsät, ym.). Luonnonsuojelulain perusteella ovat esimerkiksi seuraavat maisemaa hallitsevat kohteet rauhoitettuja:

  • tervaleppäkorvet
  • luonnontilaiset hiekkarannat
  • jalopuumetsiköt
  • merenrantaniityt
  • hiekkadyynit
  • yksittäiset puut, katajakedot ja lehdesniityt

Metsää on mahdollista suojella myös lakivelvoitetta laajemmin ja siihen kannustetaankin valtion maksamalla suojelutuella esimerkiksi määräaikaista suojelua varten. Suojelussa alueen omistaa edelleen metsänomistaja, mutta sitä ei saa sovittuna aikana käyttää mihinkään metsätalouskäyttöön. Myös pysyvä suojelu on mahdollista, myymällä metsä suojelualueeksi tai perustamalla yksityinen luonnonsuojelualue. Valtiolla on olemassa METSO-ohjelma, jonka kautta metsän pysyväksi luonnonsuojelualueeksi rauhoittamisesta, voi saada puumyyntiä vastaavan korvauksen.

Metsien suojelun tukemiseksi on luonnonsuojelujärjestöillä erilaista toimintaa. Luonnonsuojelujärjestöt järjestävät metsien kartoitukseen ja luontoarvojen määrittelyyn liittyviä metsäretkiä, yhdessä maanomistajien kanssa. He myös järjestävät koulutus ja tutustumisretkiä arvokkaille metsäalueille. Tällainen toiminta, antaa kenelle tahansa mahdollisuuden, osallistua arvokkaaseen suojelutoimintaan.

Metsäteollisuuden historiaa

Suomen metsäteollisuus on alkanut jo 1500- luvulla Ruotsin vallan alaisuudessa. Tällöin ensimmäinen vientituote oli puulaivojen kyllästämiseen käytetty terva. 1700- luvulta alkaen Suomessa alettiin laajemmin rakentaa myös sahoja, mutta vasta 1870- luvulla sahateollisuuden merkitys kasvoi dramaattisesti. 1800- luvulta aina 1950- luvulle sahateollisuus oli tärkein puun jalostaja, mutta paperiteollisuuden tuotteet nousivat suurimmaksi vientituoteryhmäksi jo 1930- luvulla. Nykyäänkin metsäteollisuus on merkittävässä asemassa Suomessa, mutta metsäteollisuuden yhtiöt, ovat jo järjestään monikansallisia yhtiöitä, kotimaisen omistajuuden sijaan.